Čo je „obehové hospodárstvo“

Článok
13.09.2021

Máme len jednu planétu a pritom využívame jej zdroje v takom rozsahu, ako by sme ich mali viac ako dve. Súčasná nadspotreba ľudstva je neudržateľná a je na úkor budúcich generácií. Kvôli budúcnosti našich detí musíme konať rozumne a nenechať sa zlákať vidinou jednoduchších riešení, aj keď technologicky prepracovaných, ale v konečnom dôsledku škodiacich ako životnému prostrediu, tak nakoniec aj nám samým.

Potrebu zásadnej zmeny prístupu k ďalšiemu rozvoju spoločnosti a k jej ekonomickému rastu si uvedomili aj odborníci v EÚ. Vo svojom „Novom akčnom pláne obehového hospodárstva“ predstavili model regeneračného rastu, ktorý našej planéte vráti viac zdrojov, ako si v súčasnosti ľudstvo berie. Už nie je možné váhať a vyčkávať, ale čo najskôr konať. V nadchádzajúcich desaťročiach musíme znížiť svoju spotrebu a zdvojnásobiť mieru využívania obehového materiálu.

Takéto konanie nie je dôležité len pre zachovanie zdrojov Zeme, ale aj kvôli nastupujúcej klimatickej kríze, ktorá je už dnes potvrdeným faktom. Vedci z „Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu“ nám všetkým odkazujú nutnosť zmeny v našom hospodárstve, ale aj v každodennom živote: „Dramatický rast hladiny oceánov, vlny horúčav, požiare aj záplavy. To všetko v ešte intenzívnejšom rozmere ako dnes nás čaká, ak spoločnosť nepristúpi k drastickému zníženiu emisií, ktoré povedú k uhlíkovej neutralite do roku 2050“[1] 

Čo je teda obehové hospodárstvo?

Už z názvu obehového hospodárstva (tiež sa používa „cirkulárna ekonomika“) nám je jasné, že ide o nový progresívny prístup k surovine, k výrobkom a k odpadom, pri ktorom je potrebné stopnúť „nekonečnú a dokonca zvyšujúcu sa ťažbu ktorýchkoľvek surovín“ a následné zneškodňovanie odpadov skládkovaním a spaľovaním, pretože toto predstavuje model „lineárneho hospodárstva“. Obehové hospodárstvo naopak znamená návrat odpadov do výroby na produkciu nových výrobkov, čím sa cyklus toku surovín uzatvorí. Spaľovanie odpadov, aj keď s energetickým využitím, nepatrí k obehovému hospodárstvu, pretože spálením odpadu zničíme suroviny, ktoré je následne potrebné nanovo vyťažiť. Miera energetického využitia odpadov v niektorých vyspelých krajinách EÚ presiahla žiaľ už rozumnú mieru a optimum pre odpadové hospodárstvo a stala sa brzdou rozširovania recyklácie a teda aj obehového hospodárstva.

Porovnanie lineárneho a obehového hospodárstva

Priblížiť sa čo najviac k ideálnemu modelu obehového hospodárstva znamená prijať opatrenia pre urýchlené dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva, v ktorom sa na najvyššom mieste nachádza predchádzanie vzniku odpadov, potom ich znovupoužitie a následne ich recyklácia. Energetické zhodnotenie odpadov sa nachádza už v červenej zóne, nakoľko nespĺňa kritéria pre obehové hospodárstvo. 

Hierarchia odpadového hospodárstva

Centrum cirkulárnej či lineárnej ekonomiky?

Výstavbu tzv. „Centier cirkulárnej ekonomiky“ (ďalej len „CCE“), ktoré na Slovensku presadzuje spoločnosť ewia a.s. a v ktorých by sa spálilo viac ako tri štvrtiny dovezeného odpadu, nie je možné zaradiť do obehového hospodárstva. CCE by spálili veľké množstvá odpadov predstavujúcich surovinové zdroje, ktoré by sa tak nenávratne zničili, nezaradili by sa do obehu materiálov a z uvedeného dôvodu by bolo potrebné ich nanovo  vyťažiť.[2] Okrem toho prevádzkou CCE by vzniklo aj 25-30% odpadu – popola a veľmi nebezpečného popolčeka, ktoré v prípade popola je potrebné uložiť na skládku a v prípade popolčeka pred jeho uložením na skládku aj stabilizovať.

V blízkej budúcnosti je potrebné klásť stále väčší dôraz na predchádzanie vzniku odpadov, ich opätovné použitie a recykláciu. Zavádzanie všetkých týchto troch priorít do reálneho života sa stane nevyhnutnosťou pre zachovanie zdravého životného prostredia pre budúce generácie ľudstva.

Čo môže robiť každý z nás pre lepšie obehové hospodárstvo?

Predošlé riadky pojednávajú o nutnosti presadzovať ekologické systémové riešenia pre nakladanie s odpadom ako so surovinou. Ako prostriedky pre ich presadzovanie bude nutné nastaviť vhodnú legislatívu, či zaviesť ekonomické nástroje pre zvýhodnenie takýchto riešení napr. zohľadnením ceny za poškodzovanie životného prostredia pre znečisťujúce činnosti, technológie a pod. Dôležitý je však aj tlak širokej verejnosti, zloženej s aktívnych jednotlivcov, ktorým nie je ľahostajné zhoršovanie stavu životného prostredia. Každý už dnes môže prispieť jednoduchými krokmi (po kliknutí na odkazy sa zobrazia ďalšie informácie aj so zaujímavými tipmi):

Zdroje:

[1] https://euractiv.sk/section/klima/news/sprava-panelu-pre-zmenu-klimy-oteplenie-o-15-stupna-nas-caka-do-dvadsiatich-rokov/

[2] zerowasteeurope.eu/2020/03/press-release-waste-to-energy-is-incompatible-with-climate-mitigation/

Cieľová skupina: