Spaľovne sú drahé

Medzi najdrahšie spôsoby nakladania s odpadom a výroby energie patria spaľovne odpadov, takzvané ZEVO (zariadenia na energetické využitie odpadov) alebo v zahraničí uvádzané ako WTE (waste-to-energy). Plytvajú finančnými prostriedkami, ktoré by sa inak mohli zamerať na nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie riešenia s odpadmi.

Investičné a prevádzkové náklady sú pri spaľovniach vysoké

Na základe prepočtu investičných nákladov na budovanie rôznych zariadení v odpadovom hospodárstve na 1 tonu kapacity, sa dá konštatovať, že spaľovanie odpadov je vo všeobecnosti drahšie ako skládkovanie, kompostovanie a anaeróbna digescia, ale lacnejšie ako pyrolýza a splyňovanie. [Zdroj]

 

Graf: Investičné náklady na vybudovanie rôznych zariadení na nakladanie s odpadmi v amerických dolároch na 1 tonu odpadu (Zdroj: Zimmann, R., 2019: Financovanie odpadových projektov) [Zdroj]

Rozsah investičných nákladov na vybudovanie spaľovne sa podľa grafu vyššie pohybuje v rozpätí 440 – 820 USD na tonu odpadu. Podľa kalkulačky nákladov na spaľovne odpadov [Zdroj], by musel investor na dosiahnutie dolnej hranice (440 USD/tona) postaviť spaľovňu s ročnou kapacitou 1,7 milióna ton odpadu. Na dosiahnutie hornej hranice (820 USD/tona) - spaľovňu s ročnou kapacitou 110 tisíc ton.

Toto však nemusí platiť vždy. Vlajková loď spaľovacej lobby – spaľovňa odpadov v Kodani s kapacitou 560 tisíc ton, ktorá bola dokončená v roku 2017 mala investičné náklady takmer 1 100 USD/tona. [Zdroj]

Svetová banka v dokumente „What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050“ uvádza, že investičné náklady na výstavbu spaľovní odpadov sa v Európe pohybujú v rozmedzí od 600 do 1 000 USD na 1 tonu odpadu. [Zdroj]

Ale pozrime sa na Slovensko. Slovenský investor odhaduje, že výstavba spaľovne odpadov (Centrum cirkulárnej ekonomiky – CCE) s ročnou kapacitou 100 tisíc ton spáleného odpadu bude stáť 120 miliónov EUR [Zdroj] (1 200 EUR/tona) a CCE s kapacitou 200 tisíc ton 190 miliónov EUR [Zdroj] (950 EUR/tona).

Pre porovnanie uvádzame aj odhad iného investora, tentoraz na vybudovanie Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu v Martine. Zariadenie sa bude skladať z linky na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) zmesového odpadu (kapacita 100 000 ton), bioplynovej stanice (BPS) a kompostárne (kapacita 60 000 ton) – odhadované náklady: 30 miliónov EUR (300 EUR/tona). [Zdroje: 1, 2]

 

Tabuľka: Porovnanie investičných nákladov zo zámerov na vybudovanie rôznych zariadení na nakladanie so zmesovým odpadom v SR [Zdroje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

 

Z informácií uvedených vyššie vyplýva, že za rovnaké množstvo peňazí ako stoja spaľovne odpadov, by sa vedelo zabezpečiť množstvo užitočnejších, pre životné prostredie a zdravie ľudí bezpečnejších alternatív v odpadovom hospodárstve.

 

Tabuľka: Porovnanie využitia finančných prostriedkov na rôzne aktivity v odpadovom hospodárstve.

Alternatíva 
120 mil. EUR
190-mil. EUR
Centrum cirkulárnej ekonomiky – spaľovňa odpadov a dotrieďovacia linka
1 ks s kapacitou 100 tisíc ton a linka na dotrieďovanie odpadov 30 tisíc ton.
1 ks s kapacitou 200 tisíc ton a linka na dotrieďovanie odpadov 30 tisíc ton
Vybudovanie moderného zariadenia na MRBT (Material Recovery and Biological Treatment) – dotrieďovanie zmesového odpadu so stabilizáciou jeho biologickej zložky
10 ks s celkovou kapacitou 400-500 tisíc ton
16 ks s celkovou kapacitou 640-800 tisíc ton
Prevádzkovanie celého odpadového hospodárstva v meste s 20-tisíc obyvateľmi
Po dobu 133 rokov
Po dobu 211 rokov
Zabezpečenie kompletného triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kopy a VKM) pre vidiecky región s viac ako 80-tisíc obyvateľmi (25 tisíc domácností)
Po dobu 116 rokov

Po dobu 183 rokov

Vybudovanie modernej kompostárne na spracovanie záhradných aj kuchynských biologických odpadov
12 ks s celkovou kapacitou 600 tisíc ton
19 ks s celkovou kapacitou 950 tisíc ton
Vybudovanie Centier energetického a biologického zhodnotenia odpadu (MBÚ - linka na mechanicko-biologickú úpravu zmesového odpadu, BPS - bioplynové stanica a kompostáreň)
4 ks s celkovou kapacitou 400 tisíc ton zmesového odpadu a 240 tisíc ton biologického odpadu
6 ks s celkovou kapacitou 600 tisíc ton zmesového odpadu a 360 tisíc ton biologického odpadu

 

 

Prevádzkové náklady spaľovní patria tiež medzi najvyššie v porovnaní s inými možnosťami nakladania s odpadmi, ako sú napríklad skládkovanie odpadov, recyklácia, kompostovanie, anaeróbna digescia. [Zdroj]

 

Graf: Priemerné prevádzkové náklady* pri rôznych spôsoboch nakladania s odpadmi (USD/tona) [Zdroje: 1, 2]

* Prevádzkové náklady vo všeobecnosti zahŕňajú prácu, palivo a údržbu zariadení. V prípade spaľovní vznikajú dodatočné výdavky pri monitorovaní a dodržiavaní predpisov týkajúcich sa emisií do ovzdušia, odpadových vôd a likvidácie popola.

 

Spaľovne vyrábajú drahú energiu

Výroba energie v spaľovniach odpadov stojí viac ako v prípade väčšiny ostatných zdrojov energie. V porovnaní na rovnakú jednotku energie je takmer 4-krát drahšia ako solárna a veterná energia (na pevnine), 2-krát drahšia ako zemný plyn a dokonca aj o 25 % drahšie ako energia z uhlia.

 

Graf: Globálne vyrovnané náklady na výrobu energie* (USD/MWh) [Zdroje: 1, 2]

* Vyrovnané náklady na energiu (LCOE) sú mierou používanou na konzistentné porovnávanie rôznych zdrojov energie. Svetová banka (2018). Príručky pre rozhodovateľov pre technológie nakladania s tuhým odpadom. 

Zástancovia spaľovania s využitím energie tvrdia, že spaľovne sa dokážu postarať o odpad a ešte pritom vyrobiť elektrinu. Obce však môžu znížiť náklady na odpadové hospodárstvo a výrobu elektriny na polovicu zavedením prístupu Zero Waste a využitím solárnej energie ako zdroja energie. [Zdroj]

  • 134 000 USD je potrebných na to, aby spaľovňa spálila 1 000 ton komunálneho odpadu a vygenerovala 573 000 kWh počas procesu.

  • Celkovo 56 000 USD je potrebných na nakladanie s 1 000 tonami komunálneho odpadu prostredníctvom triedeného zberu, recyklácie, kompostovania a minimálneho skládkovania a generovanie 573 000 KWh prostredníctvom solárnej energie.

 

Vysoké investičné a prevádzkové náklady zaplatia občania

Na vysoké investičné náklady nových spaľovní odpadov a ich prevádzkové náklady sa poskladajú pôvodcovia odpadov, teda aj obyvatelia miest a obcí, ktoré vozia do spaľovní svoje odpady. Zaplatia ich v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sme každoročne povinní zaplatiť obci. Poplatky v mestách a obciach, ktoré vozia svoje odpady do spaľovní patria medzi najvyššie.

 

Na výrobu energie zo spaľovní sa skladajú všetci

Na podporu výrobu elektrickej energie z odpadov sa spaľovniam každoročne skladajú všetci obyvatelia SR, aj keď vaša obec nevozí komunálne odpady do spaľovne odpadov.  Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sa odberatelia elektriny na Slovensku v rokoch 2012 až 2020 poskladali na podporu výroby energie v bratislavskej a košickej spaľovni sumou 18 026 229 EUR. [Zdroj] Každý obyvateľ SR tak prispel na prevádzku spaľovní sumou 3,32 EUR.

Tabuľka: Doplatky, ktoré boli vyplatené v rámci Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby prevádzkovateľom spaľovní odpadov KOSIT a. s. Košice a Odvoz a likvidácia odpadu a. s. Bratislava v rokoch 2013 až 2020. [Zdroj]

Rok
KOSIT
OLO
2020
1 483 362 €
0 €
2019
1 743 873 €
0 €
2018
1 736 957 €
0 €
2017
1 857 087 €
1 710 742 €
2016
723 878 €
1 525 860 €
2015
214 194 €
1 396 863 €
2014
1 352 238 €
989 951 €
2013
31 656 €
1 484 365 €
2012
0 €
1 775 203 €
SPOLU
9 143 246 €
8 882 984 €