Národný register znečisťovania

Národný register znečisťovania  je databázou emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy založenou na povinnom ročnom oznamovaní údajov od prevádzkovateľov, ktorých činnosti spadajú medzi činnosti uvedené v „Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok“. Toto nariadenie  má za cieľ zlepšiť prístup verejnosti k environmentálnym informáciám prostredníctvom zavedenia komplexného a integrovaného registra. 

Na stránke Národného registra znečisťovania  http://nrz.shmu.sk/index.php  je možné nájsť údaje o ročnom množstve znečisťujúcich látok, ktoré boli uvoľnené aj z dvoch spaľovní na komunálny odpad na Slovensku -  spoločnosti KOSIT a.s., Košice – Barca a spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava.  Ide o údaje, ktoré tieto spoločnosti každoročne zasielajú do Národného registra znečisťovania na základe kontinuálneho a diskontinuálneho merania znečisťujúcich látok.

Ročné uvoľňovanie a prenos znečisťujúcich látok do ovzdušia

Znečisťujúca látka
oxid uhoľnatý (CO)
oxidy dusíka (NOx/NO2)
oxidy síry (SOx/SO2)
arzén a zlúčeniny (ako As) (8)
kadmium a zlúčeniny (ako Cd) (8)
chróm a zlúčeniny (ako Cr) (8)
meď a zlúčeniny (ako Cu) (8)
ortuť a zlúčeniny (ako Hg) (8)
nikel a zlúčeniny (ako Ni) (8)
olovo a zlúčeniny (ako Pb) (8)
PCDD + PCDF (dioxíny + furány) (ako TEQ) (10)
celkový organický uhlík (TOC) (ako celkový C alebo ChSKCr/3)
chlór a anorganické zlúčeniny (ako HCl)
fluór a anorganické zlúčeniny (ako HF)
Vzniknuté odpady - nebezpečný odpad zneškodňovaný
Vzniknuté odpady - nebezpečný odpad recyklovaný
Vzniknuté odpady - ostatný odpad zneškodňovaný
Vzniknuté odpady - ostatný odpad recyklovaný
KOSIT a.s., Košice – Barca – spaľovanie komunálneho odpadu
       
spôsob zisťovania
monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie   monitorovanie monitorovanie
emisia  (kg/rok 2020)
4 430,130
64 839,950
2 029,550
0,230
1,200
1,200
1,200
7,050
1,200
1,200
0,000
184,530
1 996,900
74,520
1 095,860
 
12 017,400
11 280,960
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava  – spaľovanie komunálneho odpadu  
       
spôsob zisťovania
monitorovanie monitorovanie monitorovanie výpočet výpočet výpočet výpočet výpočet výpočet výpočet výpočet monitorovanie monitorovanie výpočet monitorovanie monitorovanie monitorovanie monitorovanie
emisia  (kg/rok 2020)
2 374,000
86 686,000
3 727,000
1,060
0,300
0,700
1,400
0,900
0,800
1,600
0,000
586,000
3 649,00
122,000
2 748,240
24,970
5 062,38
26 028,68
Znečisťujúce látky: TZL, SO2, NOx, CO, TOC, HCL, HF sú kontinuálne monitorované automatizovaným meracím systémom (v prípade spoločnosti OLO a.s. je HF merané diskontinuálne).
 

Znečisťujúce látky: ťažké kovy, dioxíny a furány sú merané diskontinuálne – 1 x za 6 mesiacov. Celkové vypustené ročné množstvo týchto znečisťujúcich látok sa vykoná výpočtom spravidla z dvoch meraní v roku.