Mapa zariadení na spaľovanie odpadov

Komunálny odpad sa spaľuje v dvoch spaľovniach, Bratislava a Košice. Odpad v podobe TAP (tuhé alternatívne palivo), zdravotnícky odpad, nebezpečný, priemyselný odpad či dokonca rádioaktívny sa spaľuje v ďalších zariadeniach [Zdroj]. Na mape sú zobrazené aj plánované spaľovne. 
Pozn.: kliknutím na bod sa zobrazia podrobnosti.

Legenda:

 - spaľovne na priemyselný, nebezpečný, nemocničný, jadrový odpad;   - spaľovne v súčasnosti mimo prevádzky; 
 - zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v podobe TAP;  - spaľovne na komunálny odpad;  - plánované nové spaľovne

 

Ďalšie mapy:

Havárie spaľovní v Európe

03.02.2023

Veľkým nebezpečenstvom vyplývajúcim z prevádzky spaľovní sú možné havárie. Vzhľadom na povahu a množstvo odpadov, ktoré má byť spaľované a s ktorým je v areáli spaľovní manipulované, môžu mať havárie obrovský dopad na okolie prevádzok, a to tak na zdravie obyvateľov, ako aj na ekologickú stabilitu životného prostredia.