Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS – Carbon Capture and Storage) nevylepší postavenie spaľovní odpadov v obehovom hospodárstve

Článok
01.11.2021

V súčasnosti už každý  rozumne zmýšľajúci človek uznáva, že terajšia klimatická kríza je dôsledkom zvýšeného úniku CO2 spôsobeného ľudskou činnosťou. Z uvedeného dôvodu narastajú aj snahy o jeho znižovanie a prijímanie dekarbonizačných opatrení vo všetkých oblastiach hospodárskeho života.

Aj prevádzkovatelia spaľovní komunálneho odpadu prezentujú svoju snahu o dekarbonizáciu. Spálením 1 tony komunálneho odpadu sa uvolňuje do ovzdušia v priemere  až 1 tona CO2.  Podľa nich by týmto „spasiteľským“ riešením malo byť zachytávanie a skladovanie zo spaľovní unikajúceho CO2

Prvá spaľovňa odpadov s  technológiou CCS (zachytávanie a skladovanie CO2) bola postavená v Osle v Nórsku. CO2 sa zachytáva a skladuje v kontajneroch so sériou potrubí a filtrov, pričom sa uvažuje s jeho použitím pri ťažbe ropy a zemného plynu zo Severného mora. Prevádzkovateľ však zároveň priznáva, že táto technológia je drahá a nákladovo neefektívna. Ďalším negatívom tejto technológie je potenciál rizika pri preprave CO2, čo sa už potvrdilo chybovosťou existujúcich potrubí, ako aj únikom CO2  a ohrozením obyvateľstva napr. v prípade havárie v blízkosti jedného mestečka v štáte Mississippi.

Odborníci tiež poukazujú na nebezpečenstvo, že v prípade podpory a využívania investícií na tieto nákladovo náročné technológie, by mohli tieto finančné prostriedky chýbať na riešenie naliehavejších a potrebnejších systémových zmien so skutočne pozitívnym účinkom na klímu.

Zhrnutie:

Technológia CCS (Carbon capture and storage) nie je dobrým riešením pre  spaľovne odpadov pretože:

  • je nákladovo veľmi náročná, zvyšuje vstupné náklady pri výstavbe spaľovne odpadov cca o 45% a pri prevádzkových nákladoch o viac ako 33%,
  • v prípade finančnej podpory CCS by tieto prostriedky mohli chýbať pre podporu skutočne prospešných investícií a potrebných systémových zmien,
  • technológie skladovania a transportu CO2 sú v súčasnosti spojené s rizikom úniku a chybovosti potrubia,
  • podpora realizácie CCS pre spaľovne odpadov by podporovala rozvoj spaľovacích kapacít a teda lineárne hospodárstvo,
  • podpora realizácie CCS pre spaľovne odpadov by bola brzdou  rozvoja nízkouhlíkového obehového hospodárstva.

Pre udržateľnú budúcnosť Európy musia členské štáty posilniť hlavne predchádzanie vzniku odpadov a prípravu na opätovné použitie odpadov, zvýšiť vysokokvalitnú recykláciu a znižovať skládkovanie odpadov pri minimalizácii ich spaľovania v súlade s hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Zachytávanie CO2 v spaľovniach odpadov, ktorému môžeme  predísť oveľa lepšími riešeniami v celom životnom cykle výrobkov a nakladaním s nimi keď sa stanú odpadmi, by bolo len prešľapovaním na mieste.

Zdroje:
https://zerowasteeurope.eu/press-release/new-zero-waste-europe-report-ccs-for-incinerators-is-an-expensive-distraction-to-a-circular-economy/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2016/01/worlds-first-waste-incinerator-with-carbon-capture-tech/
https://resource.co/article/landfill-vs-incineration-what-s-best-leftover-plastics-12436

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: