Spracovanie nebezpečných zvyškov zo spaľovní odpadov zostáva bez kontroly

Článok
27.11.2022

Spaľovne odpadov patria medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia vzhľadom na to, že do ovzdušia vypúšťajú veľké množstvo spalín, ktoré obsahujú rôzne znečisťujúce látky, vrátane malých množstiev veľmi nebezpečných dioxínov a furánov. Bežný človek pri predstave spaľovne odpadov si teda myslí, že jej problém spočíva len v tom, aké znečisťujúce látky vychádzajú z komína.

Spaľovne odpadov však znamenajú aj ďalší problém a veľké ohrozenie, ktoré je viac menej skryté a o ktorom sa bežne nehovorí. Ide hlavne o popolček, ktorý vzniká v zariadení na čistenie spalín (ale aj ostatné zvyšky zo spaľovania) a ktorý je vysoko toxický hlavne kvôli obsahu dioxínov a furánov. International POP´s Elimination Network (IPEN) v spolupráci so združením Arnika (Česká republika) a National Toxics Network (Austrálie) poukazujú v publikácii „Kolik dioxinu končí ve zbytcích po spalování odpadu a co to pro nás znamená?“ [1] na veľké nebezpečenstvo nevhodného nakladania s týmto popolčekom a na skutočnosť, že toto nakladanie nie je v mnohých krajinách dostatočne kontrolované.  

Dôkazy o takomto nevhodnom nakladaní získali na základe vlastného výskumu, ale aj na základe iných výskumov, ktoré boli prezentované na konferencii „Dioxin“ v rokoch 2018 a 2021. V rôznych krajinách sveta došlo ku kontaminácii životného prostredia práve popolčekom, ktorá sa následne preniesla do potravinového reťazca zahŕňujúceho aj človeka. Napríklad vo Veľkej Británii boli vo vzorkách slepačích a kačacích vajec odobratých z farmy, nachádzajúcej sa v blízkosti skládky na popolček zo spaľovne odpadov, namerané 4 a 11 násobné prekročenia EU limitu týkajúceho sa dioxínov.

Na webovej stránke „Integrovaného registra znečišťování“ [2] v Čechách je možné zistiť prenosy dioxínov a furánov v popole a popolčeku spaľovní odpadov. V slovenskom „Národnom registri znečisťovania“ [3] údaje o prenosoch dioxínov a furánov prostredníctvom odpadov nenájdeme. Nájdeme tam údaje o vzniknutých „ostatných“ a „nebezpečných“ odpadoch – o ich množstvách a o spôsoboch nakladania s nimi, či išlo o zhodnotenie alebo zneškodnenie. Po preskúmaní slovenskej databázy sme zistili, že do roku 2016 bolo možné v tomto registri zistiť konkrétne spoločnosti, ktoré s týmito problematickými odpadmi nakladali. Avšak po tomto roku sa už tieto spoločnosti v registri neuvádzajú, je možné nájsť len množstvá „ostatného a nebezpečného odpadu“ a základné spôsoby ich nakladania. 

Zdroje:
[1] https://arnika.org/bez-kontroly-kolik-dioxinu-konci-ve-zbytcich-po-spalovani-odpadu-a-co-to-pro-nas-znamena
[2] https://www.irz.cz/vyhledavani-v-irz  
[3] https://nrz.shmu.sk/index.php/sk


IPEN je globálna sieť, ktorá vytvára zdravší svet, kde ľudia a životné prostredie už nie sú poškodzovaní výrobou, používaním a likvidáciou toxických chemikálií. Združuje viac ako 600 mimovládnych organizácií verejného záujmu vo viac ako 120 krajinách.

 

Cieľová skupina: