Povedzme si všetko o kompostovaní!

Priatelia Zeme – SPZ informovali zástupcov miestnych samospráv o nepravdivom tvrdení tykajúcom sa triedeného zberu odpadov

04.02.2014

V týchto dňoch rozposlali Priatelia Zeme – SPZ prvý tohtoročný informačný e-mailing všetkým obciam na Slovensku. Týkal sa tvrdenia o možnosti zrušiť triedený zber komunálnych odpadov od obyvateľov v prípade, že sa obec zapojí do projektu spracovania odpadu technológiou mechanicko-biologickej úpravy. Aj keď Priatelia Zeme – SPZ považujú túto technológiu za prínosnú, museli obce upozorniť, že toto tvrdenie je nepravdivé. Potvrdilo to aj stanovisko MŽP SR, ktoré k tejto veci vydali. Viac informácií nájdete TU.

Táto aktivita sa uskutočnila v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Mechanicko-biologická úprava odpadov

Realizáciou triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a následne ich recykláciou môžeme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu (ďalej len zvyškového odpadu) na malý zlomok jeho pôvodného množstva. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že v konečnom dôsledku to nemusí byť viac ako
16 % zo všetkých komunálnych odpadov. Zvyškový odpad tvoria väčšinou také odpady (materiály), ktoré sú považované za nevhodné k ďalšiemu použitiu, nerecyklovateľné a nekompostovateľné, ale aj odpady, ktoré pôvodcovia odpadu nevytriedili v rámci triedeného zberu odpadov.

Priatelia Zeme – SPZ vydali vynovené informačné materiály pre verejnosť na podporu správneho využívania biologických odpadov

20.12.2013

Textové vylepšenia a vynovený dizajn získali tri informačné materiály, ktoré Priatelia Zeme – SPZ používajú pri práci s verejnosťou. Letáky „Kompostovanie“, „Vermikompostovanie“ a „Nespaľujme odpady“ sú zamerané na podporu správneho využívania biologických odpadov, ktoré vznikajú v domácnostiach. 

Informačné materiály boli vydané v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Povedzme si všetko o kompostovaní!

Dátum začiatku: 
01.09.2013
Dátum konca: 
28.02.2015
Stav projektu: 
ukončené projekty
Telo textu: 


Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne povedomie širokej i odbornej verejnosti o správnych spôsoboch kompostovania a využívania kompostu a pomôcť SR naplniť záväzky voči EÚ stanovené Smernicou o skládkovaní odpadov.

Na Slovensku sa v súčasnosti biologický odpad (okrem odpadu zo zelene) zneškodňuje na skládkach odpadov. Pri tomto spôsobe nakladania vznikajú 2 najvýznamnejšie skleníkové plyny: CH4 a CO2. V roku 2004 bolo podľa analýz EÚ vyprodukovaných v odpadovom hospodárstve členských štátov až 109 Mt skleníkových plynov, prevažne CH4 a CO2. A pritom práve kompostovanie je jednou z významných foriem úspory emisií CO2.

Aby EÚ trendu neustálej produkcie skleníkových plynov zabránila, vydala Smernicu o skládkovaní odpadov č. 1999/31/ES, kde stanovila členským štátom prísne záväzky. Pre SR stanovila záväzok zabezpečiť zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov do roku 2013 o 50 % a do roku 2020 až o 65 %, oproti tomu množstvu, ktoré sme skládkovali v SR v  referenčnom roku 1995. Aby sa tento záväzok podaril SR naplniť, schválila v roku 2010 Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov. Tam sú stanovené nasledovné opatrenia: od roku 2013 40 % obcí do 1500 obyvateľov by malo zaviesť komunitné kompostovanie; 40 % domácností by sa malo zapojiť do domáceho kompostovania a mala by byť zavedená povinnosť triediť  biologický odpad s minimálne 20% účinnosťou, Od roku 2020 sa postupne tieto hodnoty zvyšujú na 60 % obcí..., 50 % domácností... a 40% účinnosť.

Domáce kompostovanie sa môže prevádzkovať takmer v každom rodinnom dome a záhrade. V SR žije cca 2,67 mil. obyvateľov v 820 tisíc rodinných domoch. Ak by len 40 % týchto domácností správne kompostovalo všetky svoje biologické odpady,  ušetrilo by sa cca 280 tisíc ton CO2.

I napriek spomínanej stratégii sa do zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch dostali ustanovenia, ktoré nie sú absolútne dostačujúce. Je nutné tento zákon podrobiť väčším zmenám, vytvoriť novú vyhlášku k nakladaniu s biologickými odpadmi a upraviť ďalšie podporné zákony. Na realizáciu aktivít v oblasti nakladania s biologickými odpadmi štát nevyčlenil žiadne viazané finančné prostriedky. Vzdelávanie odborných pracovníkov na úrovni štátnej správy nie je a samosprávy sú bezradné. Nekonajú sa žiadne odborné semináre, pracovné stretnutia; nepripravujú sa usmernenia, metodické pokyny; skrátka chýba informovanosť o správnom nakladaní s biologickými odpadmi.

Potreba riešenia otázky nakladania s biologickými odpadmi v SR pripadá na Ministerstvo životného prostredia SR a poslancov NR SR. Vyplýva im to z napĺňania záväzkov SR voči Európskej únii podľa Smernice o skládkovaní odpadov č. 1999/31/ES (viď vyššie). Bude potrebné urobiť väčšie úpravy v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vytvoriť novú  vyhlášku o nakladaní s biologickými odpadmi, urobiť úpravy v zákone o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zákone o obaloch. Taktiež je potrebné vydať metodické usmernenia pre samosprávy a obvodné úrady.

Široká verejnosť predstavuje skutočne široké spektrum ľudí bez rozdielu veku, národnosti, rasy, vzdelanostnej úrovne, pohlavia a pod. Predpokladáme, že nepociťujú potrebu nič meniť na svojom doterajšom správaní sa ohľadne biologických odpadov, nakoľko nepociťujú žiaden tlak na zmenu. Pre úspech projektu sú však "kľúčovými hráčmi".

Potrebu samospráv získať konkrétne informácie k správnemu nakladaniu s biologickými odpadmi pociťujeme neustále veľkým záujmom o naše poradenstvo. Zo strany štátnej správy nemajú takmer žiadne vysvetľujúce dokumenty (usmernenia, výklady legislatívy, metodické pokyny a pod.) alebo školiace aktivity, nakoľko štátna správa sa v tejto problematike len veľmi ťažko orientuje. Posledné metodické usmernenie k všeobecne záväzným nariadeniam vydané v decembri 2012 samosprávy iba zmiatlo a nedalo im konkrétne riešenia.

Obyvatelia pilotnej obce Chocholná-Velčice sami prejavujú potrebu prostredníctvom svojich poslancov hľadať spôsoby zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo v obci. Už v tomto roku zaviedli v spolupráci s našou organizáciou systém úľav na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre tých, ktorí dobre triedia odpad a kompostujú. Domáce a komunitné kompostovanie vidia i oni ako cestu vedúcu k úsporám rozpčtu obce.

Projektom chceme rozbehnúť rozsiahlu informačnú kampaň na zvýšenie environmentálneho povedomia o biologických odpadoch u širokej i odbornej verejnosti  rozmanitými spôsobmi podania informácií. Takto dosiahneme, čo najväčšiu efektivitu sprístupnenia informácií. Chceme, aby každý vedel správne kompostovať a využívať kompost. Dlhodobo sa venujeme infokampaniam a veríme, že všetky naše skúsenosti využijeme i v tomto projekte a ešte ich rozšírime.

Naša najväčšia devíza je postavená na našej odbornosti a dlhoročnej praxi v odpadových témach, ktorú môžeme ponúknuť pri rokovaniach, stretnutiach a presadzovaní pozitívnych zmien v odpadovej legislatíve.

Tiež máme záujem štátu ukázať, že i s malým rozpočtom sa dostaví požadovaný cieľ – zníženie emisií CO2, zhodnotenie biologického odpadu, získanie kvalitného kompostu – zdroja organických látok a štruktúrnosti pre pôdy. Aby to bolo ľahko zmerateľné a neskôr dobre prezentovateľné, zvolili sme si pilotné miesto.

Kontaktné informácie

Experti pracujúci na projekte:

  • Martin Valentovič, e-mail: valentovic (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0903 77 23 23
  • Branislav Moňok, e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726
  • Mgr. Lenka Beznáková, e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202
  • Mgr. art. René Říha, e-mail: riha (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Projekt „Povedzme si všetko o kompostovaní!“ je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Priložené obrázky: 
Pravý doplnkový stĺpec: 

Lets tell everything about composting!

In present, Slovak biowaste is mostly landfilled, subjecting two most important greenhouse gases emissions (methane and carbon dioxide). According to EU analyzes, in 2004 109 Mt greenhouse gases was produced in member countries waste management. To stop this trend, Landfilling Directive 1999/31/ES was developed, with given obligatory targets for member states. Slovakia is far away from reaching these targets. One of the important reasons is very weak legislative and missing support from government for biowaste management.

First important target group in project is Ministry of Environment. Thanks to our long term cooperation in biowaste issues, we know that their most important need is lack of expert information on biowaste, what is the problem we can really effectively solve in the project.

Second important group are municipalities. Their need is very poor information on biowaste management from governmental institutions and thus weak awareness on their duties and possibilities. Again, our project effectively solves at least part of this problem.

Third important group is all the public. Although most of public in fact do not have any need for biowaste management, public is for us key player of the project. This is because Slovak citizens are the player, which has to do most of the work in biowaste management, when focusing on home composting. We want to demonstrate this also in pilot municipality Chocholná-Velčice.

Base strategy of the project is to prepare awareness raising campaign on composting, focused on both experts and common public. We want to use all experiences our organisation gained through its history to show that composting is effective way to decrease CO2 emissions and that everybody can compost.

Priatelia Zeme – SPZ predstavili svoje požiadavky na zlepšenie zákona o odpadoch na pôde MŽP SR

09.12.2013

Stretnutia so skupinou pracovníkov, ktorí pripravujú nový zákon o odpadoch sa zúčastnil Branislav Moňok. Predstavil im a zdôvodnil požiadavky Priateľov Zeme – SPZ, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie podmienok na triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, sprísnenie kontroly pri nelegálnom nakladaní s odpadmi a vytvorenie vhodných podmienok na efektívnejšie predchádzanie vzniku odpadov.
Zástupca Priateľov Zeme – SPZ sa stretnutia zúčastnil v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Priatelia Zeme – SPZ rokovali so ZMOS-om o vzájomnej podpore pri presadzovaní dobrých legislatívnych zmien v zákone o odpadoch

06.12.2013

Experti Branislav Moňok a Martin Valentovič sa stretli s Vierou Krakovskou – podpredsedníčkou Združenia miest a obcí Slovenska. Navzájom si predstavili návrhy, ktoré chcú presadzovať do pripravovanej legislatívy o odpadoch. Priamo na stretnutí sa podarilo nájsť pri viacerých témach zhodu a pri ich presadzovaní budú spolupracovať.
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostov vyrobených z odpadu.

05.12.2013

Ďalšie zo stretnutí tejto skupiny odborníkov malo za úlohu zhodnotiť textový návrh Akčného plánu na podporu umiestnenia kompostov z biologicky rozložiteľných odpadov na trhu. Priateľov Zeme – SPZ na stretnutí zastupoval Branislav Moňok, ktorý sa okrem iného dohodol s účastníkmi na spolupráci pri príprave niektorých usmernení a informačných materiálov.
Zástupca Priateľov Zeme – SPZ sa stretnutia zúčastnil v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Priatelia Zeme vyhlasujú súťaž pre študentov o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie

21.11.2013

Od 18. novembra 2013 do 12. mája 2014 sa študenti stredných a vysokých škôl môžu zapojiť do súťaže o najlepší filmový reklamný šot na tému kompostovanie. Tento šot má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu.

Priatelia Zeme – SPZ vyškolili kompost majstrov pre Ivanovce a Melčice – Lieskové

13.11.2013

Spoločné školenie pre pracovníkov dvoch obcí viedol Branislav Moňok. Účastníkom podrobne vysvetlil, ako sa zriaďuje obecné kompostovisko a ako sa na ňom pracuje. Naučili sa tak, čo všetko sa môže kompostovať, ako je potrebné upraviť, uskladniť, zaevidovať a namiešať privezený biologický odpad, ako monitorovať kompostovací proces a ako napraviť prípadné chyby. Školenie sa uskutočnilo v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Priatelia Zeme – SPZ pripomienkovali návrh Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018

12.11.2013

Pripomienkovali návrh, v rámci skráteného medzirezortného pripomienkovacieho konania. Keďže sa Priatelia Zeme – SPZ zúčastnili už na príprave návrhu, vzniesli len jednu pripomienku – požiadavku na stanovenie konkrétnejších cieľov pre predchádzanie vzniku odpadu. Pripomienka bola prijatá a boli stanovené ciele pre oblasť biologicky rozložiteľných odpadov.

Stránky